Department of Chinese

 

《嶺南學報》復刊學術會議之

「出土文獻:語言 · 古史與思想」學術研討會
(2017年11月4日)

 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 

本科入學資訊日2017
(2017年10月21日)

 
 
 
             
 
 
 


中文系迎新活動
(2017年9月4日)

 
 
 
             
 
 
 

《嶺南學報》復刊學術會議之四

「現代與古典文學的相互穿越:故事新編與理論重建」國際研討會
(2016年9月29-30日)

 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 

 


2016年度駐校作家陳冠中公開講座
「一種華文,各自表述」
(2016年4月11日)

陳冠中-01
 
陳冠中-02
 
陳冠中-03
  陳冠中-04
             
陳冠中-05
 
陳冠中-06
 
陳冠中-07
  陳冠中-08

《嶺南學報》復刊學術會議之三
「明清文學與文論」國際研討會暨《嶺南學報》復刊號發佈會
(2015年3月20-21日)

明清研討會-01
 
明清研討會-02
 
明清研討會-03
  明清研討會-04
             
明清研討會-05
 
明清研討會-06
 
明清研討會-07
  明清研討會-08
             
明清研討會-09
 
明清研討會-10
 
明清研討會-11
  明清研討會-12
             
明清研討會-13
 
明清研討會-14
 
明清研討會-15
  明清研討會-16
             
明清研討會-17
 
明清研討會-18
 
明清研討會-19
  明清研討會-20

 


2014年度駐校作家蘇童公開講座
「小時代與大時代中的文學」
(2014年3月25日)

蘇童-01
 
蘇童-02
 
蘇童-03
  蘇童-04
             
蘇童-05
 
蘇童-06
 
蘇童-07
  蘇童-08

 


《嶺南學報》復刊學術會議之二
「經學之傳承與開拓」國際學術會暨「聲音與意義──古典詩歌新探」國際研討會
(2014年3月7-8日)

經學研討會-01
 
經學研討會-02
 
經學研討會-03
  經學研討會-04
             
經學研討會-05
 
經學研討會-06
 
經學研討會-07
  經學研討會-08
             
經學研討會-09
 
經學研討會-10
 
經學研討會-11
  經學研討會-12
             
經學研討會-13
 
經學研討會-14
 
經學研討會-15
  經學研討會-16
             
經學研討會-17
 
經學研討會-18
 
經學研討會-19
  經學研討會-20

 


嶺南大學漢學國際研討會暨《嶺南學報》復刊工作會議
(2013年11月1-2日)

漢學研討會-01
 
漢學研討會-02
 
漢學研討會-03
  漢學研討會-04
             
漢學研討會-05
 
漢學研討會-06
 
漢學研討會-07
  漢學研討會-08
             
漢學研討會-09
 
漢學研討會-10
 
漢學研討會-11
  漢學研討會-12